Hierbij ter informatie het persbericht dat vandaag (4 juli 2014) namens de KVB is uitgegaan naar aanleiding van het zojuist verschenen advies van de Raad voor Cultuur over de Wet op de vaste boekenprijs.

PERSBERICHT
Reactie KVB op advies Raad voor Cultuur

Amsterdam, 4 juli 2014 – De Koninklijke Vereniging voor het Boekenvak (KVB) is verheugd dat de Raad voor Cultuur van mening is dat de Wet op de vaste boekenprijs nog zeker vier jaar moet blijven. De Raad, die vandaag zijn advies uitbracht aan de minister van OCW, onderschrijft hiermee het cultureel-maatschappelijke belang van de Wet. De Raad plaatst daarbij wel een aantal kanttekeningen, waaronder de suggestie dat nooit is vastgesteld of de Wet werkt. Dit is volgens de KVB volkomen in strijd met de bevindingen van het recente onafhankelijke onderzoek door bureau Ape/Dialogic. Uit het Ape/Dialogic onderzoek blijkt dat in Nederland sprake is van een blijvend pluriform aanbod aan boeken, ook in het literair/culturele segment. Een aanbod dat voor iedereen ook overal in Nederland beschikbaar is via een fijnmazig netwerk aan boekhandels. Diversiteit van aanbod en brede beschikbaarheid vormen de essentie van de Wet op de vaste boekenprijs. Aan die kerndoelstellingen wordt dus wel degelijk voldaan.

De KVB wacht de reactie van minister Bussemaker van OCW op het advies van de Raad voor Cultuur af. Die reactie van de minister wordt pas na het zomerreces verwacht.

De inhoud van het advies van de Raad voor Cultuur over het functioneren van de Wet vaste boekenprijs verdient uiteraard nog nadere bestudering. De KVB zal daarna een reactie op het advies met haar achterban bespreken en daarmee op korte termijn naar buiten treden.

Over de KVB
De KVB (statutair Koninklijke Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels) is de koepelorganisatie van het Nederlandse boekenvak. Zij heeft als doelstelling het stimuleren van een breed en gevarieerd aanbod van boeken, het bevorderen van de samenwerking in het boekenvak in de ruimste zin en het stimuleren van een klimaat waarin het boek in economisch, maatschappelijk en cultureel opzicht kan floreren.