Beste boekverkopers,

Er zijn telefoontjes die je altijd bijblijven, en gisteren kreeg ik er eentje. Eind maart schreef ik een opiniestuk in NRC Handelsblad over de betekenis van de boekhandel. Wat daaraan voorafging, weten jullie. Teleurstelling op teleurstelling en sluiting als niet-essentiële winkels.

Daags na publicatie van dat stuk nodigde minister Van Engelshoven mij uit voor een gesprek. De uitkomst daarvan was dat we als boekenvak werden verzocht om een herstelplan op te stellen. Met alle partners in het veld is dat met vereende krachten gelukt en binnen 10 dagen lag er een plan bij het ministerie. Wat er daarna volgde, laat zich raden. Veel en vaak nadere toelichting en meer overleg. Dit alles eindigde met het hoogtepunt van de aangenomen motie in de Tweede Kamer, waarvoor verschillende kamerleden van D66 zich enorm hebben ingezet.

Gisteren ging de telefoon. Met het team van de Boekverkopersbond bespraken we precies op dat moment de corona-impact met het bestuur en de voorzitter van de Ledenraad. Het leek alsof er een gong ging: minister Van Engelshoven aan de lijn. Zij vertelde mij, volgend op het gesprek van eind maart, dat het Kabinet besloten had tot uitvoering over te gaan. Dat betekent dat ons vak geholpen wordt met een bedrag van 20 miljoen euro om de effecten van corona het hoofd te bieden. Ik citeer uit de brief die de minister gistermiddag laat naar de Tweede Kamer zond:
‘De motie van het lid Romke de Jong c.s.6 verzoekt de regering aanvullend
€ 20 miljoen vrij te maken ten behoeve van steun aan de fysieke boekhandel. Belangrijke overwegingen daarbij zijn: het belang van de fysieke boekhandel voor onze literatuur en ons leesklimaat; financieel gezonde boekhandels hebben een positief effect op de hele keten van het boekenvak (waaronder auteurs, vertalers en uitgevers); fysieke boekhandels vervullen lokaal een belangrijke culturele rol. De motie benadrukt kortom de belangrijke literair-culturele functie die de fysieke boekhandel in ons land vervult.’

Wat betreft de uitvoering van deze regeling weten we momenteel nog niet meer dan dit:
‘Het Letterenfonds zal het budget verdelen over een regeling voor vergoeding van distributiekosten ad € 5 miljoen en een garantiefonds ad € 15 miljoen. De laatstgenoemde middelen zullen binnen een termijn van 5 jaar grotendeels terugvloeien naar de overheid. Overleg over de uitvoering van de motie is momenteel nog gaande tussen OCW, het Letterenfonds en het boekenvak. Dit overleg is met name gericht op een rechtmatige, snelle en controleerbare uitvoering van de motie.’

Van alle kanten bereiken ons berichten dat deze regeling in de geschiedenis uitzonderlijk is, en bovendien is het boekenvak een van tot dusverre drie sectoren die een specifieke steunmaatregel in ontvangst mag nemen. Het moge duidelijk zijn dat we hier ten eerste de minister, ten tweede de kamerleden en tot slot de vele ambtenaren hier zeer erkentelijk voor mogen zijn. Vanuit KBb is de afgelopen weken met man en macht gewerkt om dit tot stand te brengen; ik dank de bestuurders en collega’s voor hun geduld en flexibiliteit – die werden veelvuldig op de proef gesteld. Ook de partners in het vak verdienen lof voor hun bijdrage en vakkennis.

Zodra wij meer weten over de uitvoering en criteria, hoort u direct van ons. We zijn ons ervan bewust, de overheid en het Letterenfonds voorop, dat hier snelheid van handelen van belang is. We gaan alles in het werk stellen om deze regeling zo snel mogelijk uit te voeren, binnen de kaders van rechtmatigheid en controleerbaarheid waaraan de overheidssteun moet voldoen. Wordt spoedig vervolgd.

En voort weer, Anne