Op 31 maart jongstleden eindigde de looptijd van de CAO. De laatste CAO waar daadwerkelijk over is onderhandeld betreft de CAO 2016-2017. Als gevolg van het feit dat opzegging van de CAO steeds uit bleef, is telkens sprake geweest van ongewijzigde verlenging voor een periode van een jaar. De laatste verlenging liep einde maart jongstleden af. Deze laatste verlengde CAO is wel opgezegd. Dit betekent dat ditmaal verlenging niet aan de orde is en de CAO eindigt.

Ingaande  1 april 2019 vangt derhalve een periode aan zonder CAO; ook wel CAO-loos tijdperk genoemd. De periode waarin geen sprake was van een CAO kan achteraf worden gerepareerd als op enig moment alsnog een CAO wordt afgesloten die met terugwerkende kracht ingaat per 1 april 2019.

Het aflopen van de CAO betekent niet zomaar ineens dat binnen de boekhandel een arbeidsvoorwaardelijk niemandsland ontstaat. Voor werknemers die onder de werking van de CAO in dienst zijn getreden zal de CAO de inhoud van de arbeidsovereenkomst bepalen. Bij nieuwe overeenkomsten ligt het anders. Voor werknemers die in dienst treden op of na 1 april 2019 bent u, althans zolang geen nieuwe CAO van toepassing is, binnen de grenzen van de wet vrij afspraken met een werknemer te maken. Het is daarbij mogelijk vrijwillig aansluiting te zoeken bij de laatst geldende CAO. Als u hiervoor kiest, dient u er alert op te zijn dat enkele bepalingen niet rechtsgeldig kunnen worden overgenomen.

Meer weten? Wij hebben een informatiedocument voor u opgesteld dat u terug kunt vinden onder Mijn KBb.