Branchevereniging voor boekhandels • Telefoon: 088 600 9500 • info@boekbond.nl

CAO

Kenniscentrum

Arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd in de CAO voor de Boekhandel & Kantoorvakhandel, afgesloten door de Coöperatieve Koninklijke Boekverkopersbond U.A., Novaka (branche- en werkgeversorganisatie voor de kantoorvakhandel) en de CNV Dienstenbond

Novaka Organisatie Kantoorbranche, de Coöperatieve Koninklijke Boekverkopersbond U.A.(KBb) en CNV Vakmensen (CNV), hebben na raadpleging van de achterbannen op 14 maart 2022 een definitief akkoord bereikt over een nieuwe CAO. De CAO geldt voor de periode 1 oktober 2021 tot en met 30 september 2023.

Hoofdlijnen CAO-akkoord
De CAO 2021-2023 treedt in de plaats van de CAO 2021-2022, die een stilzwijgend ongewijzigd verlengde CAO was en liep tot en met 30 september 2022. De CAO 2021-2023 bevat onder meer afspraken over de loonontwikkeling en de maaltijd- en thuiswerkvergoeding.  Ook zal een onderzoek naar de CAO-loontabel worden gedaan.

Loonontwikkeling
Met betrekking tot de lonen hebben CAO-partijen het volgende afgesproken:

  • De cao-loongrens van € 39.375,= bruto bedraagt per 1 mei 2022 € 40.500,= bruto.
  • De feitelijke salarissen en de salarisschalen tot en met een bedrag van bruto € 40.500,= (inclusief vakantietoeslag) op jaarbasis, worden, met inachtneming van art. 9 lid 9 van de CAO, verhoogd met 1,5% per 1 mei 2022, met 1,5% per 1 november 2022 en met 1,5% per 1 juli 2023.

De loontabel vanaf 1 juli 2022 vindt u hier.

Vergoedingen
Per 1 mei 2022 wordt de bruto-maaltijdvergoeding verhoogd van € 8,- naar € 8,50. Daarnaast wordt per 1 mei 2022 een thuiswerkvergoeding geïntroduceerd. Daarover is het volgende afgesproken:
Thuiswerk is geen recht en vereist de nadrukkelijke instemming van de werkgever. In geval de werknemer de bedongen arbeid thuis verricht in plaats van op de overeengekomen c.q. reguliere werkplek, heeft de werknemer, ingaande 1 mei 2022, maximaal recht op de fiscaal onbelaste thuiswerkvergoeding . Deze bedraagt voor 2022 € 2,- per thuis gewerkte dag of gedeelte daarvan. Voor de dag dat de werknemer thuiswerkvergoeding ontvangt, bestaat niet eveneens aanspraak op (onbelaste) reiskostenvergoeding.

Actualisering CAO
Ook hebben partijen afgesproken om de tekst van de CAO zoveel als mogelijk op te schonen en te ontdoen van gedateerde of in onbruik geraakte bepalingen, zoals die ter zake het DI-budget.

Terugwerkende kracht per 1 oktober 2021; eerste loonstijging in mei 2022
Momenteel wordt gewerkt aan de CAO-tekst. Zodra deze gereed is, zal de CAO, zoals vereist, officieel worden aangemeld bij SZW. De CAO geldt dan met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2021. Nu de materiële aanpassingen van bijvoorbeeld de lonen en vergoedingen eerst op 1 mei 2022 plaatshebben, heeft dit tot aan die datum voor u geen gevolg.

U vindt de integrale tekst van de CAO hier.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande al vragen hebben, dan kunt u deze mailen naar info@boekbond.nl.

Kenniscentrum

Personeelszaken

Lezen

De Coöperatieve Koninklijke Boekverkopersbond U.A. biedt leden informatie en advies, ook op het gebied van personeelszaken.