Kortingsregels WVB

Kortingsregels WVB2019-01-05T11:46:48+00:00

De WVB kent verschillende regelingen rondom kortingen. De meest voorkomende bespreken we hier.

Actieprijs

De bekendste kortingen zijn kortingen in het kader van een individuele promotieactie. In de wet wordt deze korting actieprijs genoemd, in praktijk vaak bonnenprijs of intekenprijs. De uitgever kan voor een maximale duur van drie maanden een actieprijs vaststellen die lager is dan de vaste prijs. De uitgever kan aan toepassing van de actieprijs een voorwaarde verbinden, zoals het inleveren van een bon of het intekenen op een boek binnen een bepaalde termijn voor of na verschijning.

Combinatieprijs

Een andere veel voorkomende wijze van het verlenen van korting, is het vaststellen van een combinatieprijs. De uitgever mag voor een combinatie van producten eenmalig een prijs vaststellen die van de vaste prijs afwijkt. Hierbij is het zo dat een van de producten in ieder geval een boek moet zijn en het daarbij moet gaan om verschillende boektitels of producten.

Kwantumkorting

Gaat het om meerdere dezelfde boektitels, dan betreft het een kwantumkorting. Hier zijn speciale regels voor die in dat geval toegepast mogen worden:

  • Bij de verkoop van ten minste 10 exemplaren van een boek ineens, mag een korting van maximaal 5% op de vaste prijs worden toegepast;
  • Bij de verkoop van ten minste 30 exemplaren van hetzelfde boek ineens, mag er een korting van maximaal 10% worden toegepast;
  • In het geval dat 100 exemplaren van hetzelfde boek ineens worden verkocht, dan mag de verkoper de hoogte van de korting zelf bepalen;

Hierbij is het belangrijk dat het telkens gaat om de verkoop van een boek aan een eindafnemer, dus aan degene die het boek zelf gaat gebruiken. Dit is meestal een consument, maar het kan ook een zakelijke afnemer betreffen zoals een accountantskantoor.

Als er sprake is van verkoop aan iemand die de boeken zelf weer gaat verkopen, dan is de WVB niet van toepassing. De partijen mogen dan zelf bepalen welke prijs zij hanteren.

Collegiale korting

In artikel 6 lid 1 van de Wet is bepaald dat de verkoper bij verkoop aan een eindafnemer de vaste prijs moet toepassen. Een eindafnemer is degene aan wie de verkoper verkoopt voor eigen gebruik. Bij verkoop aan collega-verkopers voor wederverkoop, is geen sprake van verkoop aan een eindafnemer. In dat geval is de Wet niet van toepassing en is het dus toegestaan de korting te verlenen die u wenst.

Personeelskorting

Het is niet meer mogelijk aan werknemers korting te verstrekken enkel en alleen omdat zij werknemer zijn.

Kortingsregelingen onderwijs

Er zijn ook speciale regelingen voor boeken die gebruikt worden voor het onderwijs. Deze regeling is alles behalve eenvoudig of eenduidig. Grofweg kan de volgende indeling toegepast worden:

Schoolboeken die zijn voorgeschreven door basisscholen, scholen die (voortgezet) speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneneducatie verzorgen, zijn van de WVB uitgezonderd. Omdat de Wet niet op deze boeken van toepassing is, mag iedere gewenste (verkoop)prijs gehanteerd worden.

De Wet is wel van toepassing op boeken die bij iedere andere onderwijsinstelling worden gebruikt.

Voor sommige instellingen geldt een speciale kortingsregel. De kortingsregel kan worden toegepast in situaties waar onderwijs vanwege de overheid of een andere rechtspersoon zonder winstoogmerk wordt gegeven. Veelal gaat het om hoger beroepsonderwijs (hbo) en wetenschappelijk onderwijs (wo) instellingen. Bij de verkoop van boeken die voor deze onderwijsinstellingen worden voorgeschreven, kan een korting op de vaste prijs worden toegepast van maximaal 10% bij gelijktijdige levering van meerdere exemplaren aan die onderwijsinstelling of aan de door de onderwijsinstelling gemandateerde persoon.

Studentenkorting

In het Besluit Vaste Boekenprijs is geregeld dat een student aanspraak kan maken op 5% korting onder bepaalde voorwaarden. Zo moet de student kunnen aantonen dat hij als student staat ingeschreven bij een hbo- of wo-instelling en moet hij tevens aannemelijk kunnen maken dat het om verplichte werken gaat. Overigens is de boekverkoper niet verplicht de korting te geven en is het zeker niet vanzelfsprekend. De boekverkoper moet hier een redelijke inspanning verrichten. Het Commissariaat geeft in een begeleidbrief van 14 juli 2005 aan wanneer het aannemelijk is dat deze ‘redelijke inspanning’ is verricht en suggereert de volgende werkwijze:

  • De student geeft een zogenaamde zelfverklaring af. Hierin verklaart hij dat hij staat ingeschreven bij de door hem ingevulde onderwijsinstelling, welke studierichting hij volgt en dat de boeken (minimaal 2 verschillende boektitels) zijn voorgeschreven voor zijn studierichting;
  • De verkoper mag bij controle uitgaan van de goede trouw van de student.

De KBb heeft een voorbeeld van een zelfverklaring opgesteld. Het staat u vrij om het voorbeeld naar eigen inzicht aan te passen. Het voorbeeld kunt u hier downloaden.

Boekverkopers dienen de ingevulde en ondertekende zelfverklaring samen met de kassabon te bewaren om het Commissariaat in de gelegenheid te stellen na te gaan of de boekverkoper zich voldoende heeft ingespannen bij de controle van de student en de door hem gekochte boeken. Boekverkopers mogen ook gebruik maken van adequate alternatieven in plaats van de zelfverklaring.

Overige kortingsregelingen

Naast bovengenoemde kortingen, zijn er vele andere vormen van kortingen en prijzen die van de vaste prijs afwijken voor bijvoorbeeld bibliotheken, boekenclubs en collectieve promotie- of spaaracties. Helaas kunnen we niet alle vormen hier op de website behandelen. Voor vragen over deze kortingsregelingen kunt u contact opnemen met Marijke Flamman, bedrijfsjurist Coöperatieve Koninklijke Boekverkopersbond U.A. Zij is te bereiken op telefoonnummer 030 228 79 56 of per e-mail: flamman@boekbond.nl.

Activiteiten
De Wet op de Vaste Boekenprijs is een van de activiteiten die de Coöperatieve Koninklijke Boekverkopersbond U.A. onderneemt voor een innovatieve en klantgerichte branche.
Activiteiten