ALV 2017 website

ALV ondersteunt voorstel

In 2013 is de governance van de KBb herzien. Destijds is besloten het bestuur terug te brengen naar drie personen en daarnaast een Ledenraad in te stellen. Ook is afgesproken de herziene governancestructuur na een paar jaar te evalueren. Dat is afgelopen jaar gebeurd.
Na evaluatie blijkt in de eerste plaats dat het belang van de Ledenraad volop wordt onderschreven, maar dat de uitgangspunten aanscherping behoeven.
Belangrijkste veranderpunt, zoals afgelopen maandag tijdens de ALV werd voorgesteld, is de uitbreiding van het aantal leden van vier naar negen. Verder geeft de raad (gevraagd en ongevraagd) advies aan het bestuur, en houdt ze toezicht op de beleidsvorming binnen het bestuur. Op haar beurt wordt de Ledenraad geconsulteerd bij belangrijke afwegingen en besluiten. De Ledenraad vormt een zo volledig mogelijke afspiegeling van het KBb-ledenbestand.
Om de uitbreiding naar negen leden mogelijk te maken zullen de statuten en het huishoudelijk reglement van de KBb moeten worden gewijzigd. Een voorstel daartoe werd tijdens de ALV goedgekeurd door de leden.
Kandidaat-raadsleden kunnen zich tot uiterlijk 31 juli 2017 per mail aanmelden bij de secretaris van de ledenraad, Marijke Flamman: flamman@boekbond.nl.