Zondag 15 maart kondigde het kabinet nieuwe maatregelen aan tegen het verder verspreiden van het corona-virus. Via deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van de ontwikkelingen. 

Scholen en kinderopvang dicht tot en met 6 april

Inmiddels is duidelijk geworden dat in het kader van de coronacrisis van overheidswege is besloten dat scholen en kinderopvangvoorzieningen tot en met 6 april aanstaande gesloten zullen blijven; dit met uitzondering voor kinderen van mensen werkzaam in de zogenaamde vitale sectoren, zoals politie, brandweer en de zorg. De boekhandel wordt in dit verband niet tot een vitale sector gerekend. Het zal er dan ook in resulteren dat kinderen in plaats van op school of in de kinderopvang veelal thuis zullen verblijven. De situatie kan zich voordoen dat een werknemer aangeeft vanwege de thuiszorg voor een of meer kinderen niet op het werk te (kunnen) verschijnen. Het verdient de voorkeur als de werkgever met de betrokken medewerker in goed overleg tot een praktisch passende oplossing komen. Wij gaan er vanuit dat dit in de meeste gevallen zal lukken. Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan kan de juridische duiding van deze situatie behulpzaam zijn.

 
Aangenomen moet worden dat de corona-uitbraak een exceptioneel risico betreft, waarvan de gevolgen niet tot het normale ondernemersrisico behoren en evenzo niet de consequenties van van overheidswege afgekondigde maatregelen in dat kader, zoals het sluiten van scholen en kinderopvangvoorzieningen. Geeft een medewerker aan niet op het werk te (kunnen) verschijnen vanwege de enkele opvang van kinderen thuis, dan is er sprake van afwezigheid die binnen de risicosfeer van de medewerker ligt en voor diens rekening dient te blijven. Het ligt voor de hand over deze tijd bijvoorbeeld onbetaald verlof te verlenen of deze tijd van het vakantietegoed in te houden. Is sprake van een kind dat ziek is, dan kan zorgverlof aan de orde zijn. Voorwaarde is dat het zieke kind verzorging nodig heeft en de medewerker gezien de concrete omstandigheden van het geval de enige is die het zieke kind zorg kan geven.
 
Aanvragen werktijdverkorting
Bedrijven die door de virusuitbraak fors minder werkuren hebben en aan alle voorwaarden voldoen, kunnen in aanmerking komen voor de regeling voor werktijdverkorting. Werktijdverkorting is een bestaande regeling waar bedrijven een beroep op kunnen doen die door een calamiteit tijdelijk een verlies van werkuren hebben. Oftewel: er is tijdelijk geen werk meer voor (een deel) van het personeel door omstandigheden die buiten het normale ondernemersrisico vallen. Deze calamiteit moet ten minste twee weken en naar inschatting maximaal 24 weken voor werkuitval zorgen. Ook moet er voor minstens twintig procent van het personeel geen werk meer zijn. Voor dat deel van het personeel kunnen werkgevers dan een beroep doen op de werkloosheidsuitkering (ww). De medewerkers om wie het gaat spreken dan hun ww-rechten aan. Ze moeten daarom wel ww-rechten hebben opgebouwd. De regeling moet ervoor zorgen dat medewerkers voor een bedrijf behouden blijven tot de situatie is genormaliseerd. De critereria voor deze regeling vindt u hier.
U kunt de arbeidtijdsverkorting hier aanvragen. 
 
Fiscale maatregelen
 
Het kabinet heeft de afgelopen dagen meermalen aangegeven bedrijven (fiscaal) tegemoet te komen. De invulling hiervan is echter nog onduidelijk. Zodra hier meer over bekend is, zal de KBb u uiteraard informeren.